Behandlingshem – när det krävs vård i ett boende

Behandlingshem är specialiserade för att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, handikapp eller missbruk. För unga personer finns det även Paragraf 12-hem. På Paragraf 12-hem vårdas barn och ungdomar som har en destruktiv familjemiljö, begått ett brott eller har ett missbruk.


HVB-hem för barn och ungdomar

”Ungdomar på glid” kan få hjälp i ett HVB-hem. Foto: Mia Bruksman

HVB-hem för vård under en längre tid

HVB, Hem för Vård och Boende, är en form av hem där en person med psykologiska, psykosociala eller missbruksproblem kan få hjälp och vård under en längre tid. HVB-hem kan rikta sig både till kvinnor, män, ungdomar eller hela familjer. Gemensamt för HVB-hem är att de är driver vård enligt socialtjänstlagen och är godkända av länsstyrelsen, och därför också står under deras granskning.

De flesta behandlingshem drivs av en stiftelse, organisation eller företag, och inte av stat eller kommun. Däremot kan många som behöver komma till ett behandlingshem få detta betalt av den kommun de bor i.

Vilka kommer till HVB-hem

Många som kommer till HVB-hem kommer hit frivilligt, för att hantera sitt missbruk eller få hjälp med en allvarlig problematik som inte anses kunna lösas i den vardagliga miljön. Personer som behöver psykologisk eller psykosocial hjälp för att bemästra sin vardag och sitt liv kan då få rätten till en sådan vård genom socialtjänstlagen.

Tvångsvård kan förekomma

I vissa fall handlar en vistelse på behandlingshem om tvångsvård av vissa personer, antingen genom LVU, lagen om vård av unga, eller LVM, lagen om vård av missbrukare. I vissa fall kan inlåsning komma i fråga, men i de allra flesta fall är HVB-hem öppna enheter som bygger på ömsesidigt förtroende.

Vad det kostar att bo på ett HVB-hem

Om du har rätt till vård på ett HVB-hem enligt socialtjänsten på din kommun får du det mesta av kostnaderna betalda av staten.

Föräldrar till barn som placeras till HVB-hem förväntas betala för sitt barn efter förmåga, men med en maximal kostnad om 1273 kronor per månad. Vuxna personer med missbruk får högst betala 80 kronor per dag för boendet.

Ref kostnader: 

Se 6 kap 1 § SoF: Socialtjänstförordningen

Paragraf 12-hem – för unga

Paragraf 12-hem är särskilda behandlingshem som enbart tar emot barn och ungdomar mellan 12 och 21 år. Hemmen är till för ungdomar som anses ha en sådan grav problematik inom den psykosociala sfären, eller vara belastade med kriminalitet i en sådan omfattning, att ett omhändertagande är den enda möjliga lösningen.

Personerna hamnar på behandlingshemmen efter domstolsbeslut eller beslut från socialnämnden, utifrån LVU, lagen om vård av unga.