Fakta

Behandlingshem – när det krävs vård i ett boende

Behandlingshem är specialiserade för att hjälpa sina boende med någon form av social problematik, handikapp eller missbruk. För unga personer finns det även Paragraf 12-hem. På Paragraf 12-hem vårdas barn och ungdomar som har en destruktiv familjemiljö, begått ett brott eller har ett missbruk.

LVU-hem §12

Ungdomsvård med både öppna och slutna hem

HVB – Hem för vuxna missbrukare

Vård vid gravt missbruk

HVB – hem för psykiskt funktionshindrade

Vid långvarig psykisk ohälsa

HVB – hem för barn och ungdom

Hem för vård och stöd

HVB – hem för barn, ungdomar och vuxna tillsammans

Ett behandlingshem för hela familjen är till för de familjer som behöver ett gediget stöd utifrån. Det kan också handla om att familjen behöver skydd Under en viss tid.

LVU – Lagen om vård av unga

Bristande hemförhållanden eller destruktivt beteende

LVM – lagen om vård av missbrukare

Omhändertagande vid grovt missbruk