HVB – hem för barn och ungdom

Ett behandlingshem för unga är ett sätt för barn och ungdomar att få tillgång till vård och behandling på en annan plats än i det egna hemmet. Om den psykosociala miljön i hemförhållandet anses ohälsosam för en person kan socialnämnden i kommunen besluta om en placering på HVB-hem för barn och ungdom. I vissa fall dömer även tingsrätten till ett sådant boende, och det händer att individen själv initierar sådan vård.


borderline bildNär behandlingshem?

Ett behandlingshem i form av ett HVB-hem för barn eller unga är tänkt som en plats för vård och behandling av personer under 18 år som av olika skäl behöver detta.

Anledningen kan antingen vara att hemförhållandena är såpass svåra att ungdomen behöver komma iväg och få hjälp, eller så handlar det om ”ungdomar på glid” som man säger. Det kan handla om missbruksproblematik, kriminalitet eller om individens beteende och psykiska hälsa i allmänhet.

Boendet kan vara frivilligt, men oftast är det socialnämnden i den kommun som individen befinner sig i som tar beslut om ett omhändertagande. I vissa fall kan även tingsrätten besluta om vård och behandling på ett HVB-hem. Det gäller individer som är fjorton år eller äldre.

Vem fattar beslutet?

Beslutet om placering av en person på ett behandlingshem, till exempel ett HVB-hem för barn och ungdom sker av socialnämnden i den kommun som individen är skriven i. De framställer en förfrågan om omhändertagande till förvaltningsrätten som tar det formella beslutet.

Alla omhändertaganden måste följa socialtjänstlagen och syftet är att ge stöd, råd, hjälp och behandling till barn och ungdomar. Ofta väljs ett behandlingshem utifrån individens behov och ålder. Det finns en mängd olika behandlingshem att välja mellan, och många har olika inriktningar och specialkompetenser.

Skillnad på familjehem och HVB-hem

Barn och ungdomar kan erbjudas plats i ett familjehem eller i ett HVB-hem. Skillnaden mellan de båda ligger främst i om verksamheten drivs yrkesmässigt eller inte.

HVB-hemmet är uppbyggt som ett gruppboende. Familjehemmet är i normalfallet ett helt vanligt hem som är berett att ta emot barnet eller ungdomen. När boendet sker i ett HVB-hem är fokus på vård och behandling medan det i familjehemmet handlar om vård och fostran.

Ska alltid finnas en vårdplan

Vården för barn och ungdomar på ett behandlingshem har ett specifikt syfte och mål. Ett boende på behandlingshem ska därför alltid ske utifrån en vårdplan. Därtill ska en handlingsplan upprättas.

När vårdplanen uppfyllts och vård inte längre behövs är det meningen att individen ska skrivas ut. Boendet ska ses som temporärt.

Barns rättigheter vid HVB-hem

Socialstyrelsen, via länsstyrelserna, är den myndighet som övervakar vården av barn och ungdomar på HVB-hem. De har också som skyldighet att informera barnen om dess rättigheter.

Barnen ska ha möjlighet att kunna kontakta myndigheten för frågor och funderingar. Socialstyrelsen har möjlighet att samtala enskilt med barn och unga i ett HVB hem – det utan att vårdnadshavaren medverkar. Syftet är att i största möjliga mån tillvarata barnen och ungdomarnas intressen.

I första hand ska den som bor på behandlingshemmet kontakta sin socialsekreterare för upplysningar, men det går även att vända sig direkt till Socialstyrelsen. Det är viktigt att våga ta kontakt om problem uppstår eftersom tiden på behandlingshemmet är för barnets skull, inte HVB-hemmets.

Kostnader

Det kostar mycket för kommunen att placera barn och ungdomar på ett behandlingshem, såsom ett HVB-boende. Den kostnaden tas av kommunen själva.

Däremot är föräldrarna skyldiga att betala en viss egenavgift för boendet. Enligt socialtjänstförordningen ska detta belopp uppgå till maximalt det belopp som det belopp som gäller för understöd, och ska baseras på den inkomst föräldrarna har.