HVB – Hem för vuxna missbrukare

För en missbrukare är ibland en vistelse på ett behandlingshem det enda alternativet.

 Detta om öppenvård, särskilda insatser och daglig terapi inte kunnat stoppa missbruket eller om personen inte anse sig behöva den vården.


HVB-hem för vuxna missbrukare

Behandlingshem vid gravt missbruk

För att omhändertas och placeras på ett behandlingshem i form av att HVB-hem för vuxna missbrukare behöver det missbruk personen lider av vara av mycket grav art.

Det kan handla om ett alkohol-, drog-, eller blandmissbruk. Att missbruket ska vara av grav art innebär att han eller hon riskerar att utgöra skada för sig själv eller omgivningen. Bland yngre individer kan det också handla om att missbruket riskerar förstöra framtidsutsikterna till ett värdigt liv, såsom studier, bostad, arbete och liknande.

De flesta som placeras i ett behandlingshem för vuxna missbrukare har haft ett mycket gravt missbruk i många år.

Anmälan och beslut

För att en missbrukare ska komma ifråga för omhändertagande och placering på ett behandlingshem krävs en anmälan till socialtjänsten i kommunen som personen ifråga är skriven i. Det kan vara en läkare, en familjemedlem eller en socialsekreterare som gör en sådan anmälan.

Denna anmälan följs upp av en utredning där bland annat en läkarundersökning ofta görs. Då socialtjänsten ser ett behov av en placering gör de en ansökan om detta till förvaltningsrätten. Det är sedan förvaltningsrätten som tar det avgörande beslutet. Ofta sker omhändertagandet utifrån lagen om vård av missbrukare, LVM, men det händer att placeringen är frivillig.

Behandlingshem för dina behov

Det finns en mängd olika behandlingshem som har som specialitet att behandla individer som har ett gravt missbruk. De kan rikta sig till olika målgrupper och har också olika terapiformer att erbjuda utifrån den filosofi de anammat.

Det behandlingshem som väljs ska utses utifrån den enskilda individens behov och önskemål, så att behandlingen ger så bra hjälp som möjligt.

Ett missbruk har sin orsak. Det är inte ovanligt att en psykosocial problematik, ett psykiskt funktionshinder eller en psykisk sjukdom ligger bakom missbruket. Om detta är fallet, är det viktigt att det behandlingshem som individen vistas på också kan hantera dessa frågor.