HVB – hem för barn, ungdomar och vuxna tillsammans

Ett behandlingshem för hela familjen är till för de familjer som behöver ett gediget stöd utifrån. Det kan också handla om att familjen behöver skydd Under en viss tid.


När en familj behöver sådan hjälp

hvb – hem för barn, ungdom och vuxna tillsammans

En sista utväg vid svåra familjeproblem.

Det är relativt vanligt att asylsökande familjer får hjälp och stöd på ett HVB-hem för familjer. Även kvinnor och par som väntar barn kan få vård på ett behandlingshem för barn, ungdomar och vuxna tillsammans.

De familjeproblem som det kan handla om kan vara av mycket skiftande karaktär och innebära både skydd av enstaka familjemedlemmar, såsom behandling av missbruk och andra psykosociala problem. Problem med misshandel och incest, multiproblemfamiljer som för vidare problematiken i generationer, och en mängd andra psykosociala problem kan föregå en insats på ett behandlingshem.

Men det kan också handla om att en familj där en eller flera av föräldrarna har någon typ av förståndshandikapp.

Vem beslutar om placering?

Valet att placera en familj på ett behandlingshem, såsom ett HVB- hem, är det sista alternativet av en rad olika möjliga åtgärder. Den problematik som finns inom familjen anses då så stor, att öppenvård och andra alternativ inte fyller avsedd effekt.

Myndigheter kan placera familjerna på behandlingshem på bas av följande lagar: SOL, LVU och LVM. SOL står för socialtjänstlagen, LVU står för lagen om vård av ungdomar, LVM är en förkortning av lagen om vård av missbrukare.

Beslutet tas i normala fall av socialtjänsten i den kommun familjen är skriven, genom att en ansökan skickas till förvaltningsrätten. Där ska det tydligt framgå vilket underlag som finns för beslutet och vilken form av behandling som familjen är tänkt att genomgå.

HVB som behandlingshem

Ett HVB-hem är en form av behandlingshem som drivs som yrkesmässig verksamhet. Här bor familjen och får de vårdinsatser som anses behövas i det enskilda fallet.

Beroende på problematik och behov inom familjen avgörs vilket hem som är det bäst passande. Inför en placering ska därför en djupgående analys av familjens situation genomföras.

På behandlingshemmet ska en behandlingsplan och en genomförandeplan föregå behandlingen. Boendet och behandlingen sker på en begränsad tid och det är minst lika viktigt att familjen får god vård och stöttning efter HVB-placeringen.